مادر و کودک

روش دستور دادن به کودک
تعلیم و تربیت

روش صحیح دستور دادن به کودک


یکی از مهم ترین موضوعات مهم ، روش دستور دادن به کودک است به طوری که کودک آن را به خوبی درک و اجرا کند.دستورهایی که معمولا…